Головна » Річна і квартальна звітність » Розділ 2 Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна за І квартал 2021 року «Оренда державного майна»

Розділ 2 Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна за І квартал 2021 року «Оренда державного майна»

*Витяг з Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України за І квартал 2021 року

  1. Оренда державного майна
   1. 1. Нормотворча робота та законода­вчі ініціативи
   2. 2. Стан виконання плану щодо над­ходжень до державного бюджету від оренди
   3. 3. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди
   4. 4. 50 договорів оренди з найбіль­шим розміром орендної плати: динамі­ка змін
   5. 5. Формування переліків першого та другого типу
   6. 6. Підготовка та проведення аукці­онів (за інформацією ресурсу Prozorro. Продажі)
   7. 7. Аналітика укладених та продов­жених за новим законодавством дого­ворів оренди державного майна
   8. 8. Загальна аналітика щодо укладе­них та припинених договорів оренди
   9. 9. Розгляд орендодавцями держав­ного майна клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ре­монту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду
   10. 10. Робота Фонду щодо стягнен­ня заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бю­джету

2. Оренда державного майна

З метою підготовки до відкриття ринку орен­ди державного майна, а також пошуку можливо­стей фінансування галузі Фонд державного майна України та Фонд «Євразія» (проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах (TAPAS)» уклали Меморандум про співробітництво від 05.01.2021 № 1. У рамках реалізації проєкту пе­редбачається створення онлайн платформи управ­ління орендою державного майна для забезпе­чення можливості алгоритмізації і автоматизації процесів створення, підписання, оприлюднення до­кументів і рішень, пов’язаних з передачею в оренду державного майна, а також пов’язаних із припинен­ням орендних відносин і поверненням державного майна із користування орендарів. Платформа за­безпечить електронну взаємодію між потенційни­ми орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, орендодавцями, чинними орендаря­ми і електронною торговою системою «Prozzoro. Продажі» з метою передачі в оренду державного майна. Запуск Платформи планується у IV кварталі поточного року. Починаючи з І кварталу 2022 року, Платформа повинна замінити чинний програмний продукт Фонду Етап-Оренда, який забезпечує збір аналітичної інформації про договори оренди і стан розрахунків за ними.

Зовнішній інтерфейс користувача Платформи розміщуватиметься на сайті orenda.gov.ua. Поки триває робота над створенням Платформи, Фонд у звітному кварталі запустив сайт в режимі дослідної експлуатації. Станом на звітну дату сайт містить такі розділи:

Інтерактивну мапу об’єктів оренди, на якій на­несена інформація про 2 131 об’єкт оренди, у тому числі:

 • 646 об’єктів, внесених до переліку першого типу;
 • 1389 договорів, які підлягають продовженню на електронних аукціонах у системі Прозорро. Продажі;
 • 93 об’єкти, внесені до переліку другого типу;
 • 3 договори оренди єдиних майнових комплек­сів, що підлягають продовженню на електро­нних аукціонах у системі Прозорро.Продажі.

Орендні реєстри, які містить інформацію про:

 • реєстр актів повернення державного майна з оренди;
 • реєстр рішень та інших документів, на підставі яких припиняються орендні відносини;
 • реєстр забезпечувальних депозитів, який міс­тить інформацію про орендарів, які внесли на рахунки Фонду забезпечувальні депозити і про розміри сплачених ними депозитів;
 • реєстр чинних договорів оренди, який містить інформацію про усі договори оренди, чинні ста­ном на останнє число звітного кварталу;
 • реєстр нових договорів оренди, який містить пдф-копії усіх договорів оренди, укладених Фондом і його регіональними відділеннями починаючи з дати оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірних договорів оренди державного май­на». Станом на звітну дату на сайті оприлюдне­но 2 046 договорів;
 • реєстр приміщень для розміщення новостворе- них органів державної влади у місті Києві;
 • реєстр рішень орендодавців щодо договорів оренди державного майна, який містить реєстр усіх рішень Фонду і його регіональних відділень про продовження договорів оренди без прове­дення аукціону і про збільшення строку оренди з метою його приведення у відповідність із передбаченим Законом мінімальним строком.

Розділ «Про оренду», який містить:

 • надані Фондом роз’яснення нового законодав­ства про оренду (станом на 31 березня 2021 року оприлюднено 50 роз’яснень)
 • шаблони стандартних документів, розроблених Фондом для використання орендарями, потен­ційними орендарями, балансоутримувачами і орендодавцями під час передачі майна в оренду або повернення майна з оренди. Станом на 31 бе­резня 2021 р. оприлюднено 9 шаблонів, зокрема:
 • Примірна форма акта про заміну сторони у договорі оренди нерухомого/іншого окремо­го індивідуально визначеного майна, що нале­жить до державної власності;
  Типова форма бланка цінової пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий мі­сяць оренди;
 • Типові форми заяв щодо використання пе­реважного права чинним орендарем під час проведення аукціону на продовження дого­вору оренди;
 • Примірна форма акта приймання-передачі майна в оренду;
 • Примірна форма акта повернення з оренди нерухомого/іншого окремого індивідуально визначеного майна;

Примірна форма акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства (його відокремленого структур­ного підрозділу) у разі продовження договору оренди за результатами аукціону;

 • Примірна форма акта про заміну сторони у договорі оренди нерухомого/іншого окремо­го індивідуально визначеного майна, що нале­жить до державної власності;
 • Примірна форма листа регіонального відді­лення Фонду щодо повернення забезпечу­вального депозиту;
 • Примірна форма наказу регіонального від­ділення Фонду «Про прийняття рішення про задоволення заяви орендаря щодо продов­ження договору оренди державного майна без проведення аукціону»;
 • Примірна форма наказу регіонального відді­лення Фонду «Про прийняття рішення про за­доволення заяви орендаря щодо збільшення строку оренди з метою приведення строку дії договору у відповідність із визначеним зако­нодавством мінімальним строком»;

Розділ «Перспективне законодавство», який містить:

 • проєкти законів та інших нормативно-правових актів, розроблених Фондом;
 • нормативно-правові акти у сфері оренди;
 • акти Фонду інструктивного характеру (накази і доручення) з питань організації роботи регіо­нальних відділень Фонду як орендодавців дер­жавного майна, а також з питань затверджен­ня примірних форм документів щодо оренди державного майна і порядку ведення реєстрів рішень орендодавців з питань оренди держав­ного майна;
 • стислу інформацію про те, як орендувати дер­жавне майно.

Інші розділи сайту включають:

 • новини і публікації у сфері оренди;
 • висвітлення правових аспектів роботи Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій сто­совно організації та проведення аукціонів щодо передачі в оренду державного та комунально­го майна, у тому числі електронних аукціонів. Протягом звітного періоду представники Фон­ду взяли участь у 14 засіданнях Комісії, на яких було розглянуто 55 скарг учасників аукціонів, з них 23 було задоволено і 32 відхилено;
 • звітність, яка складається із щотижневих звітів про орендні аукціони, річної і квартальної звіт­ності щодо роботи Фонду і його регіональних відділень з питань оренди державного майна і реєстру судових процесів, що відбуваються щодо укладення, зміни, виконання і припинен­ня договорів оренди державного майна.

2.1. Нормотворча робота та законода­вчі ініціативи

Фонд здійснював державну політику у сфері орен­ди державного майна та виконував функції орендо­давця державного майна.

З метою реалізації державної політики у сфері оренди державного майна Фондом у звітному пері­оді здійснювалися заходи щодо удосконалення пра­вового регулювання орендних відносин.

На виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон про оренду), який введено в дію з 1 лютого 2020 року:

 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку орендної пла­ти за державне майно». Проєкт на виконання про­токольного доручення Кабінету Міністрів України доопрацьовано та узгоджено із заінтересованими органами. Після проведених консультацій з орга­нами влади проєкт постанови Кабінету Міністрів України та пакет документів до нього 19.03.2021 повторно направлено на розгляд Уряду;
 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди». Проєкт постанови Кабінету Міністрів України на­правлено 30.03.2021 на погодження заінтересо­ваним органам влади;
 • відповідно до абзацу другого пункту 126 По­рядку передачі в оренду державного та ко­мунального майна, затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, розроблено проєкт нака­зу Фонду «Про затвердження Переліку цільо­вих призначень, в межах яких можливе вне­сення змін до договорів оренди, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна», в частині зміни цільового призначення орендо­ваного майна». За висновком ДРС від 11.12.2020 № 7841/0/20-20 зазначений проєкт наказу містить норми регуляторного характеру і його прийняття потребує реалізації процедур, передбачених За­коном України «Про засади державної регулятор­ної політики у сфері господарської діяльності». З огляду на вказане Фондом було підготовлено та 08.02.2021направлено ДРС Аналіз регулятор­ного впливу проєкту наказу. Рішенням ДРС від 11.03.2021   № 141 проєкт наказу погоджено. Фон­дом 22.03.2021 наказ подано на державну реє­страцію до Мін’юсту. Наказ Фонду від 22 березня 2021 року № 453, зареєстровано в Мін’юсті 06 квітня 2021 року за № 447/36069;
 • на виконання пункту 54 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, Фондомрозроблено проєкт наказу «Про затверджен­ня критеріїв для визначення об’єктів держав­ної власності, щодо яких рішення про затвер­дження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України». Проєкт наказу направлено ДРС 20.11.2020. ДРС листом від 16.12.2020 № 7871/0/20-20 надано висновок про те, що проєкт наказу містить норми регу­ляторного характеру. Проєкт наказу 19.02.2021 надіслано ДРС. Рішенням ДРС від 22.03.2021 № 150 надано зауваження до Аналізу регулятор­ного впливу та відмовлено в погодженні проєк­ту регуляторного акта. Наразі здійснюється до­опрацювання Аналізу регуляторного впливу;
 • розроблено проєкт постанови Кабінету Міні­стрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 611». Наразі проєкт постанови проходить уз­годження структурними підрозділами Фонду з метою подання його на погодження заінтересо­ваним органам влади.

2.2. Стан виконання плану щодо над­ходжень до державного бюджету від оренди

Загалом з 2000 року Фондом та його регіональ­ними відділеннями забезпечено надходження до державного бюджету коштів від оренди державно­го майна у сумі понад 15,8 млрд грн.
У звітному періоді регіональні відділення Фонду забезпечили надходження коштів від оренди дер­жавного майна до державного бюджету в розмірі 608,62 млн грн, апарат Фонду – 9,36 млн грн.

Динаміку надходження коштів від оренди держав­ного майна до Державного бюджету України у І квар­талі 2019, 2020 і 2021 років наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Позитивну динаміку надходження коштів від орендної плати у І кварталі 2021 року порівняно з І кварталом 2020 року забезпечено в першу чергу за рахунок:

 • сплати понад 290 млн грн заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій за договора­ми оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля» та його структурного підрозділу «Шахта Білозерська»;

У І кварталі 2021 року від оренди державного майна до Державного бюджету України надійшло 617,98 млн грн, що становить 37,45 % виконан­ня річного плану. Законом України «Про Держав­ний бюджет України на 2021 рік» річне бюджетне завдання з надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном встановлено в розмірі 1,65 млрд грн.

 • запуску в повній мірі процесу передачі державного майна в оренду за новою прозорою процедурою.

Разом з тим продовження карантинних заходів, запроваджених Кабінетом Міністрів України з ме­тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не дає змоги наростити обсяги надходжень, оскільки на час дії обмежувальних заходів значна частина орендарів призупинила орендні платежі до державного бю­джету, або ж взагалі відмовилася від оренди дер­жавного майна у зв’язку з неможливістю вести гос­подарську діяльність.

Пільги орендарям на час дії карантину

З метою підтримки орендарів і для подолання негативних наслідків пандемії на їх спроможність сплачувати орендну плату Урядом було прийнято постанову від 15 липня 2020 року № 611 «Деякі пи­тання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину», якою встановлено додаткові стимули у вигляді надання знижок від 50% до 75%, або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів на період карантину.

Окрім того, на час дії обмежувальних карантин­них заходів було внесено зміни у Цивільний кодекс України щодо конкретизації обставин, за які наймач (орендар) не відповідає та відповідно звільняється від сплати орендної плати. Таким чином, орендарі, що у зв’язку з встановленими Урядом обмеження­ми не використовували орендоване майно, могли скористатися правом на повне звільнення від спла­ти орендної плати.

Загалом норми зазначених актів законодавства про звільнення від орендної плати та про надання знижок у І кварталі 2021 року Фондом було засто­совано до 45 договорів оренди, сума знижки стано­вить 0,08 млн грн на місяць, або ж близько 0,24 млн грн на квартал.

До зняття карантинних обмежень діють знижки, застосовані відповідно до рішень орендодавців, прийнятих у попередньому році. З урахуванням всіх прийнятих рішень орендну плату у І кварталі 2021 року зменшено на 38,9 млн грн, чим послабле­но фінансове навантаження на орендарів.

Загальна сума надходжень від орендної плати у І кварталі 2021 року складалася з надходжень, за­значених у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

* Наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 827 було внесено зміни до бюджетної класифікації, а саме доповнено такою позицією: «Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету».

2.3. Інформація про загальну кількість і структуру договорів оренди

Станом на 31 березня 2021 року загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, укла­дених Фондом та його регіональними відділеннями, становила 15 032, у тому числі:

 • 79* договорів оренди ЄМК ДП (відповідно до угоди, укладеної у жовтні 2020 р., достроково за згодою сторін припинено договір оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля», акт повернення майново­го комплексу з оренди підписано у січні звітного року);
 • 14 710 договорів оренди нерухомого майна дер­жавних підприємств, установ, організацій (-470 порівняно із кількістю договорів станом на поча­ток року);
 • 243 договори оренди майна, що перебуває на балансі господарських товариств, у тому числі 14 договорів оренди окремого індивідуально ви­значеного майна (-4 порівняно з кількістю догово­рів станом початок року).

Із зазначеної кількості договорів оренди:

 • 3 716 договорів укладено з бюджетними уста­новами та іншими організаціями, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна для яких становить 1 гривню (без урахування даних АР Крим);
 • 897 договорів укладено щодо державного майна, розташованого на тимчасово непід- контрольних владі України територіях, а саме: 876 договорів – на окупованій території АР Крим та м. Севастополя і 21 договір – в населених пунк­тах окремих районів Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

*У тому числі 36 договорів оренди ЄМК, що розташовані на непідконтрольних та окупованих територіях.

Зауважимо, що кількість цих останніх договорів в обліку Фонду із року в рік зменшується. Але станом на 2015 рік таких договорів було 1 818. Це пояснюється особливістю методології обліку цієї категорії договорів: договори, строк дії яких сплив, Фондом знімаються з обліку. Фонд не во­лодіє інформацією про подальшу долю держав­ного майна України, яке орендувалося згідно із такими договорами. Порівняно значно більша кількість договорів, що обліковуються на окупо­ваній території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, пояснюється тим, що Фонд не веде облік договорів, строк дії яких закінчився, укладених щодо майна, розташованого на цій території. Відтак кількість таких договорів у звіт­ності Фонду залишається незмінною. Орендарі державного майна, розташованого на тимчасово непідконтрольних владі України територіях, звіль­нені від сплати орендної плати згідно із статтею 7 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції».

Із загальної кількості договорів регіональні відді­лення Фонду є орендодавцями за 15 013 договорами, апарат Фонду – за 19 договорами.

При цьому загальна площа нерухомого майна, пе­реданого в оренду станом на 31.03.2021, становить близько 7,5 млн м2 (з них 6,0 млн м2 площі так званої комерційної оренди, за використання яких держав­ний бюджет отримує кошти). У попередніх звітних періодах співвідношення площі орендованого майна було таким:

 • 31.03.2020 – 8,6 млн м2 всього (6,7 млн. м2 – комер­ційної оренди);
 • 31.03.2019 – 10,0 млн м2 всього (8,1 млн. м2 – ко­мерційної оренди).

Інформацію щодо договорів оренди та виконан­ня регіональними відділеннями Фонду завдання з надходження плати за оренду державного май­на до Державного бюджету України у І кварталі 2021 року наведено малюнку 2.1.

Малюнкок 2.1.

*на непідконтрольній території Донецької області обліковується 9 договорів оренди, Луганської області – 12
**на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя обліковується 876 договорів оренди

2.4. 50 договорів оренди з найбіль­шим розміром орендної плати: динамі­ка змін

За 50 договорами, відображеними у рейтингу (додаток 4) договорів з найбільшим розміром орендної плати, у березні поточного року нарахо­вано 53,9 млн грн орендної плати до державного бюджету, що становить 53,5% від загального нара­хування орендної плати.

З початку року рейтинг залишив найбільший до­ говір – договір оренди ЄМК ДП «Добропіллявугіл- ля», який був припинений достроково за згодою сторін 26.01.2021. Орендна плата за цим договором становила 18,9 млн грн на місяць, що давало змогу договору утримувати лідерську позицію у рейтин­гу. Натомість до рейтингу потрапив договір оренди державного майна – групи інвентарних об’єктів, що не увійшли до статутного капіталу акціонерного то­вариства, укладений з ПАТ «Запорізький абразив­ний комбінат» з орендною платою 0,32 млн грн на місяць.

2.5. Формування переліків першого та другого типу

А. Перелік першого типу

Перелік першого типу – це сукупність усіх рішень орендодавців про передачу в оренду певного дер­жавного майна на електронних аукціонах у елек­тронній торговій системі Прозорро.Продажі.

У звітному періоді перелік було доповнено но­вими об’єктами за рахунок прийнятих Фондом та його регіональними відділеннями 264 рішень. Повну інформацію про об’єкти, включені до Пере­ліку першого типу, можна знайти за посиланням: https://orenda.gov.ua/perelik-pershoho-typu/

Б. Перелік другого типу

Законом про оренду та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна (далі – Порядок передачі в оренду) коло пільговиків, які мають право на отримання державного майна в оренду без проведення аукціону, поділено на дві групи залежно від процедури передачі в оренду майна:

 • Органи державної влади, органи місцевого са­моврядування, установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевого бюджету, релігійні організації і дипломатичні представництва, визначені в абзаці другому пункту 114 Порядку оренди. Ці оренда­рі отримають майно в оренду за заявницьким принципом. У звітному періоді було прийнято 138 рішень про включення об’єктів до Переліку другого типу за заявами таких орендарів;
 • Видавництва, громадські організації, музеї, приватні заклади освіти й інші заявники, які відповідають критеріям, визначеним у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку орен­ди, які отримують майно в оренду без аукціону, але за умови додаткового розкриття інформації про свою діяльність та/або на засадах певної конкуренції між заявниками. У звітному періоді відповідно до звернень таких орендарів було прийнято 7 рішень про включення об’єктів до Переліку другого типу.

Інформацію про найбільші об’єкти оренди, щодо яких було прийнято рішення про включення до Пе­реліку другого типу за заявами орендарів, визначених у абзацах третьому-четвертому пункту 114 Порядку передачі в оренду у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

2.6. Підготовка та проведення аукці­онів (за інформацією ресурсу Prozorro. Продажі)

На січень-березень 2021 року орендодавцями в системі Фонду було оголошено 1 150 аукціонів на оренду державного майна площею 199,4 тис. м2 з сукупною стартовою ціною 8,5 млн грн.

Із них 886 (77 %) було завершено успішно (інфор­мацію наведено в таблиці 2.4).

Таблиця 2.4

Загалом 17,5 % загальної кількості аукціонів були проведені за участю двох і більше учасників. При цьому конкуренція була значно вищою за нові об’єкти оренди. Лише у 8 % аукціонів з продовжен­ня договорів оренди брали участь 2 і більше пре­тендентів, у той час як цей показник становив 32 % проведених аукціонів на укладення нових догово­рів оренди.

2.7. Аналітика укладених та продов­жених за новим законодавством дого­ворів оренди державного майна

Після набуття чинності Законом про оренду пе­редача об’єктів державної нерухомості в комер­ційну оренду, а також продовження термінів дії чинних договорів оренди державного майна здійс­нюється переважно через онлайн-аукціони.

Загалом за новими правилами впродовж І квар­талу 2021 року було укладено 312 нових договорів оренди та продовжено дію 891 договору оренди нерухомого майна, а також 1 договір оренди ЄМК* (детальніше у таблиці 2.5).

Таблиця 2.5

*Аукціон на продовження договору оренди ЄМК ДНВП «Укрмеханобр» не відбувся, хоча чинний орендар (ПрАТ ММК ім. Ілліча) звернувся до орендодавця з заявою про продовження договору, проте не взяв участі в аукціоні. Договір з цим орендарем було припинено у зв’язку із закінченням строку його дії у грудні 2020 року. Відповідно до п. 152 Порядку передачі в оренду орендодавець оголосив повторний аукціон цього об’єкта, за результатами якого визначено іншого переможця, з яким укладено новий договір оренди.

Крім того, за зверненнями орендарів щодо 48 до­говорів оренди з метою приведення у відповідність з вимогами Закону про оренду термін їх дії було збільшено до 5 років.

Інформація щодо договорів, укладених у І кварталі 2021 року за результатами аукціонів на продовження договорів оренди

У звітному періоді за результатами аукціонів на продовження було укладено або продовжено 606 договорів оренди. При цьому у:

 • 257 випадках (42 % загального числа продов- жених/укладених договорів) – без підвищення ціни;
 • 234 випадках (39 % загального числа продовже- них/укладених договорів) за підсумками аукціо­нів фіксується зростання орендної плати менше ніж на тисячу гривень порівняно з останньою місячною орендною платою. Загалом таке пере­вищення становило 48,6 тис грн за місяць, що у перерахунку на рік становить 583,2 тис грн;
 • 115 випадках (19 % загального числа про- довжених/укладених договорів) зафіксовано зростання орендної плати більше ніж на тися­чу гривень порівняно з останньою місячною орендною платою. Загалом таке перевищен­ня становило 1 165,9 тис грн на місяць (у пе­рерахунку на рік – 13 990,8 тис грн). Із них у 98 випадках договори були продовжено з чин­ним орендарем, у 17 випадках договори з дію­чими орендарями були припинено і укладено нові з іншими претендентами, оскільки діючі орендарі не погодилися сплачувати суму, яку запропонував переможець аукціону.

Із 115 договорів, укладених із приростом оренд­ної плати більше ніж на тисячу гривень, орендна плата зросла:

 • у 32 випадках – завдяки конкуренції учасників аукціону;
 • у 83 випадках – у зв’язку зі змінами законодав­ства, згідно з якими уніфікована орендна став­ка встановлена незалежно від цільового при­значення об’єкта на рівні 1 % вартості об’єкта оренди на місяць (або 12 % на рік). У цих випад­ках ця ставка виявилася вищою, ніж та, яка за­стосовувалася під час укладення договору, що продовжувався на аукціоні.

Інформацію стосовно Топ-3 договорів з найбіль­шим зростанням ціни, де договір було продовжено з чинним орендарем за відсутності конкуренції з боку інших претендентів наведено у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Інформацію стосовно Топ-3 договорів з найбільшим зростанням ціни, де орендар скористав­ся своїм переважним правом в ході аукціону, в якому взяли участь інші претенденти, наведено у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Інформацію стосовно Топ-3 договорів з найбіль­шим зростанням ціни, де договір оренди укладе­но з новим орендарем за результатами аукціону на продовження договору оренди, наведено у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

2.8. Загальна аналітика щодо укладе­них та припинених договорів оренди

У звітному періоді:

 • укладено 312 нових договорів оренди на за­гальну місячну суму орендної плати 2,0 млн грн і один договір оренди ЄМК на суму 1,1 млн грн;
 • припинено 723 договорів оренди нерухомого майна на загальну місячну суму орендної плати 5,6 млн грн і один договір оренди ЄМК на суму 18,9 млн грн.

Інформацію щодо укладених та припинених дого­ворів оренди державного майна впродовж І квар­талу 2021 року наведено у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

*Зокрема, до таких підстав відносимо такі: термін дії договору закінчився і орендар не подав заяву на продовження; аукціон на продовження договору оренди визнано таким, за результатами якого об’єкт не було передано в оренду; і дострокове припинення за згодою сторін.

Найсуттєвішою втратою протягом звітного пе­ріоду стало припинення договору оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля», укладеного з ТОВ «ДТЕК Допропіллявугілля», який був першим у рейтингу договорів оренди з найбільшою орендною пла­тою. Договір було укладено на строк до 22.12.2059, проте був припинений достроково за згодою сто­рін договору на виконання плану заходів щодо утворення АТ за участю державних вугледобувних підприємств та ПАТ «Центренерго», затвердженого розпорядженням Уряду від 05 жовтня 2020 року № 1215-р. Внаслідок дострокового припинення договору державний бюджет втратив надходження від орендної плати у розмірі 18,9 млн грн на місяць.

Другим найбільшим серед припинених договорів оренди державного нерухомого майна є договір із ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» із місячною орендою платою 2,95 млн грн. Платежі за цим договором припинилися ще в 2019 році. Стосовно боржника 29.05.2020 порушено справу про бан­крутство і накладено мораторій на нарахування орендної плати. Договір із ТОВ «Європіан Агро Ін­вестмент Юкрейн» припинено у звітному періоді в односторонньому порядку на вимогу орендодавця відповідно до статті 782 Цивільного кодексу Укра­їни.

Інформацію про підстави припинення у звітному періоді інших договорів наведено у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

* Детальна інформація наведена у додатку 5
**У тому числі договір оренди укладений з навчальним закладом освіти «Гімназія прем’єр «Київської академії наук» у формі підприємства об’єднання громадян майна ДП «Антонов». Детальна інформація про цей договір наведена у п. 3 додатку 8
***У тому числі договір оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля»
**** Орендар ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» систематично з 2019 року не сплачував орендну плату. Детальна інформація про договір у п. 2 додатку 8

Як свідчать дані таблиці, з підстав, пов’язаних із втратою інтересу орендарів до об’єктів оренди у звітному періоді* , припинено:

 • 587 із 723 договорів оренди нерухомого майна на загальну суму місячної оренди 1,999 млн грн;
 • один контракт оренди ЄМК ДП «Добропілляву- гілля» на суму місячної оренди 18,9 млн грн.

Без враховування договору з ТОВ «ДТЕК До- пропіллявугілля» сума втрат за іншими догово­рами оренди, припиненими з огляду на втрату інтересу орендарів до об’єктів оренди у звітно­му кварталі, є меншою на 1,1 млн грн суми над­ходжень від оренди за новими договорами оренди, укладеними протягом звітного періоду (1 967,7 + 34,3 + 1 100 – 1 999 = 1 103 тис грн).
Значна кількість договорів на суттєві суми була припинена з підстав, які не свідчать про втрату орендарями інтересу до об’єктів оренди. Зокрема, 312 тис. грн місячної оренди були втрачені лише через корпоратизацію ДП «Антонов», внаслідок якої орендоване майно втрачає статус державного, а орендна плата повністю зараховується на раху­нок корпоратизованого підприємства.

Значні суми оренди втрачені для бюджету через відмови орендодавців продовжувати договори на новий строк, які в більшості випадків пояснюються власними потребами балансоутримувачів в орен­дованих приміщеннях. З цієї підстави у звітному періоді було припинено 56 договорів на 380 тис. грн місячної орендної плати. З підстав приватиза­ції об’єкта оренди за участю орендаря (шляхом ви­купу) або без такої участі (на аукціоні) припинено 17 договорів на майже 90 тис. грн орендної плати за місяць.

Окремої уваги заслуговує така причина припи­нення договорів, як втрата орендарем права на оренду внаслідок продовження договору оренди на аукціоні, на якому орендар не зміг запропону­вати за об’єкт ту саму суму оренди, яку погодився сплачувати переможець аукціону. У звітному періо­ді таких договорів було 14 на загальну суму (старої) місячної орендної плати 55 тис. грн.

Інформацію про 10 договорів оренди державно­го майна з найбільшою орендною платою, припи­нених, а також укладених у звітному періоді, наве­дено у додатку 8 та додатку 9 відповідно.

При цьому кількість припинених договорів орен­ди у звітному періоді більш ніж вдвічі перевищує кількість нових договорів, укладених за той самий період.

Такого суттєвого розриву між укладеними та при­пиненими договорами, а також втрат державного бюджету у вигляді недоотриманої орендної плати можливо було б уникнути у разі чіткого дотриман­ня орендодавцями державного майна визначених законодавством строків:

 • оголошення аукціонів після ухвалення рішення про включення об’єкта до переліку першого типу (у звітному періоді орендодавцями було порушено терміни публікації 111 (42 %) таких оголошень);
 • укладення договору за наслідками проведено­го аукціону (у звітному періоді було порушено терміни підписання 100 (31 %) таких договорів);
 • прийняття рішення про продовження на аукці­оні договору, строк якого завершується (у звіт­ному періоді орендодавцями було порушено терміни прийняття 248 (82 %) таких рішень);
 • оголошення аукціону після ухвалення рішення про продовження на аукціоні договору, строк якого завершується (у звітному періоді орендо­давцями було порушено терміни публікації 348 (59 %) таких оголошень;
 • укладення договору за наслідками проведено­го аукціону на продовження договору (у звітно­му періоді було порушено терміни підписання 322 договорів (29,5 %).

Адміністрування сум забезпечувального депозиту

Договори оренди, укладені (переукладені) у звітному періоді, передбачали, що орендар у день підписання договору або напередодні його укла­дення повинен сплатити на рахунок орендодавця  забезпечувальний депозит у розмірі 2 місячних орендних плат, але в будь-якому разі у розмірі не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на перше число місяця, в якому укладається цей договір.

Забезпечувальний депозит орендодавець повер­тає орендарю протягом 5 робочих днів після отри­мання акта повернення з оренди орендованого майна, підписаного без зауважень, а у разі наявно­сті зауважень балансоутримувача або орендодав­ця – здійснює вирахування з депозиту відповідних сум у рахунок невиконаних зобов’язань орендаря із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат балан- соутримувача, зобов’язань орендаря з компенсації суми збитків, завданих орендованому майну.

У разі ж якщо орендар відмовився від підписан­ня акта повернення з оренди орендованого майна у строк, визначений цим договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого майна пред­ставників балансоутримувача або орендодавця з метою складання такого акта, або ж орендар не під­писав в установлені строки договір оренди за ре­зультатами проведення аукціону на продовження, в якому орендар оголошений переможцем, орен­додавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державного бюджету.
У звітному періоді:

 • на рахунок Фонду зараховано забезпечувальні депозити у сумі 22,8 млн грн;
 • повернено орендарям забезпечувальні депози­ти у сумі 0,01 млн грн.

2.9. Розгляд орендодавцями держав­ного майна клопотань орендарів про зарахування витрат на здійснення ре­монту в рахунок орендної плати, здійснення невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду

Закон про оренду обмежив можливості для отри­мання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. Відповідно до частини шостої статті 21 Закону про оренду підставою для відмови у погодженні клопо­тання орендаря про здійснення невід’ємних поліп­шень є отримання майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу.

У звітному періоді регіональним відділенням та Фонду не надходили клопотання орендарів щодо надання згоди на здійснення невід’ємних поліп­шень, а також клопотання орендарів про зараху­вання витрат на здійснення ремонту в рахунок орендної плати.

2.10.  Робота Фонду щодо стягнен­ня заборгованості з орендної плати та штрафних санкцій до державного бю­джету

Станом на 31.03.2021 заборгованість орендарів перед державним бюджетом, що не сплачена більш як 3 місяці підряд, становить 372,6 млн грн* (без урахування даних по АР Крим).

Розмір заборгованості орендарів, що не сплаче­на більш як 3 місяці, зменшився у звітному періоді на 228,4 млн порівняно з початком року, що було досягнуто завдяки сплаті заборгованості за догово­рами оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля» та його структурного підрозділу «Шахта Білозерська».

Разом з тим станом на кінець звітного періоду заборгованість за певними категоріями договорів оренди залишається значною:

*З неї заборгованість 10 найбільших боржників (перелік наведено у додатку 8) становить 163 млн грн.

 • договори оренди державного майна у Чорно­морському, Миколаївському, Одеському та Біл- город-Дністровському портах – 58,8 млн грн (приріст з початку року – 20,8 млн грн);
 • договори оренди винзаводів в Одеській об­ласті – 10,0 млн грн (приріст з початку року – 4,2 млн грн);
 • договори оренди державного майна в аеро­портах – 51,7 млн грн (приріст з початку року – 11,6 млн грн).

Крім цього, ТОВ «СРЗ» накопичено 31,7 млн грн заборгованості за користування майном. Динаміку заборгованості та її стягнення за остан­ні три роки наведено у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

*Загальна заборгованість орендарів, що не сплачена більш як 3 місяці станом на останню дату звітного періоду, починаючи з III кварталу 2020 року, відображається разом з даними Донецької і Луганської областей.

Динаміку нарахування/сплати штрафних санкцій орендарям, які мають заборгованість перед дер­жавним бюджетом зі сплати орендної плати наве­дено у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12

*У звітному періоді було сплачено у тому числі нараховану у 2020 році пеню за несвоєчасну сплату орендної плати до до­говорами оренди ЄМК ДП «Добропіллявугілля» та його структурного підрозділу «Шахта Білозерська» у сумі 13,2 млн грн.

Інформацію щодо 10 договорів оренди, за якими орендодавцями у звітному періоді нараховано най­більшу суму неустойки за користування майном, яке не було повернено після припинення договору оренди у встановленому законодавством порядку, наведено у додатку 7

Динаміку сплати орендарями заборгованості, що утворилася у попередніх звітних періодах, наведе­но у таблиці 2.13

Таблиця 2.13

2.11. Втрати державного бюджету в АР Крим та на території проведення операції Об’єднаних сил

Протягом звітного періоду Фондом продовжу­валася робота щодо фіксації суми недоотриманої орендної плати за договорами оренди державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя та у зоні прове­дення операції Об’єднаних сил.

Так, Фондом у процесі здійснення заходів з контролю за договорами оренди було зафіксо­вано орієнтовні суми недоотриманої у І кварталі 2021 року орендної плати в розмірі:

 • 31,8 млн грн – за договорами оренди держав­ного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастопо­ля, виникнення якої пов’язане з її незаконною анексією;
 • 24,19 млн грн – за договорами оренди держав­ного майна, яке розташоване на території До­нецької та Луганської областей, що пов’язане з проведенням бойових дій на цих територіях.

Наведена інформація узагальнюється та надаєть­ся на звернення правоохоронних органів з метою захисту майнових прав держави, а також на запити іншим органам державної влади.

 

Додаток 4 ТОП 50 ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ (перелік договорів з найбільшою орендною платою за останній місяць звітного періоду) PDFXLSX
Додаток 5 Інформація щодо договорів оренди держаного майна, припинених у звітному періоді після приватизації PDFXLSX
Додаток 6 Інформація щодо найбільших боржників з орендної плати PDFXLSX
Додаток 7 Інформація щодо договорів оренди, за якими орендодавцями у звітному періоді нарахована найбільша сума неустойки за користуванння майном, яке не було повернено після припинення договору оренди у встановленому законодавством порядку PDFXLSX
Додаток 8 Інформація щодо 10 договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, припинених у звітному періоді) PDFXLSX
Додаток 9 Інформація щодо договорів оренди державного майна з найбільшою орендною платою, укладених у звітному періоді PDFXLSX
Річна і квартальна звітність
Попередній запис
Оголошено аукціон з оренди їдальні на Закарпатті
Наступний запис
Оренда в Києві: оголошено аукціон з оренди приміщень в центрі столиці
Меню